Elektroninio dienyno nuostatai

ŠALČININKŲ R. TURGELIŲ POVILO KSAVERO GIMNAZIJOS
ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-1463 redakcija; Žin., 2012, Nr. 122-6161).
 3. Nuostatai reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų, savarankiško mokymosi, individualaus darbo (mokymosi namuose), neformalaus švietimo (pasirenkamojo ugdymo) dienynų administravimo, tvarkymo, priežiūros ir dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu, jo išspausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką.
 4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme 2011 m. kovo 17 d., Nr. XI-1281 ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
 5. Dienynas elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudaromas tvarkant identiškus skyrius ir įvedant tuos pačius duomenis kaip ir spausdintuose dienynuose, kurių formos yra patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministru.
 6. Dienyne įrašai daromi valstybine kalba. Tik mokinių mokymosi pagal dalyko programą apskaitai tvarkyti skirtų puslapių skiltis: „Pamokos tema“, „Bendras klasės darbas“, „Namų darbas“, „Pagyrimai, pastabos, komentarai“, „Klasės valandėlės“ gali pildyti ta kalba, kuria organizuojama pamoka.
 7. Gimnazija nevykdo mokinių ugdymo apskaitos spausdintuose dienynuose.
 8. Už gimnazijos elektroninio dienyno paruošimą mokslo metams, duomenų pateikimą, nuolatinį atnaujinimą, išspausdinimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 9. Už gimnazijos elektroninio dienyno administravimą, duomenų perkėlimą į skaitmeninę laikmeną atsakingas elektroninio dienyno administratorius.
 10. Asmenys, elektroninio dienyno pagrindu sudarantys dienyną, jį išspausdinantys ir perkeliantys į skaitmenines laikmenas, administruojantys, prižiūrintys ir kt., tvarkydami duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
 11. Elektroninio dienyno pildymo ir kitų duomenų fiksavimo priežiūrą vykdo gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal savo funkcijas.
 12. Gimnazijos direktorius užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, dienyno sudarymą elektroninio dienyno duomenų pagrindu, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 13. ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE, FUNKCIJOS
 14. Gimnazijos elektroninio dienyno administratorius:

12.1. administratorius yra atsakingas už tai, kad būtų teisingai suvesta visa informacija, reikalinga elektroninio dienyno funkcionalumui: pamokų, mokinių atostogų laikas, pusmečių intervalai, laikinųjų grupių pamokų ir pažymių tipai, dalykų pavadinimai, mokytojų bei mokinių sąrašai, vartotojų prisijungimo informacija;

12.2. išdalina mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų prisijungimo duomenis, pametus ar užmiršus suteikia naujus prisijungimo duomenis;

12.3. reikalui esant suteikia galimybę koreguoti įrašus;

12.4. įveda pavaduojančius mokytojus;

12.5. mokiniui pereinant į kitą mokymo įstaiga, ar dėl kitų priežasčių išeinant iš mokyklos elektroniniame dienyne pažymi mokinio išvykimą;

12.6. apmoko ir teikia elektroninio dienyno vartotojams konsultacijas;

12.7. užtikrina elektroninio dienyno programinės įrangos teisingą ir tvarkingą veikimą;

12.8. bendradarbiauja su elektroninio dienyno autoriumi dienyno tobulinimo klausimais;

12.9. užtikrina elektroninio dienyno funkcionavimą, duomenų saugumą.

12.10. suformuotus dienyno ataskaitas įrašo į skaitmeninę laikmeną ir perduoda į mokyklos archyvą.

 1. Klasių vadovai:

13.1. prasidėjus mokslo metams patikrina savo klasės mokinių sąrašus;

13.2. patikrina savo klasės pamokų tvarkaraštį;

13.3. apie netikslumus iškart informuoja elektroninio dienyno administratorių;

13.4. pildo kitus su klasės vadovo darbu susijusius elektroninio dienyno skyrius;

13.5. tėvams ar globėjams įteikia vartotojų prisijungimo prie elektroninio dienyno vardus ir slaptažodžius;

13.6. tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno ir raštu pateikusiems prašymą, kas mėnesį išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas, pasibaigus pusmečiui išspausdina pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaitas 2 egzemplioriais. Vienas tėvų pasirašytas egzempliorius grąžinamas klasės vadovui ir saugomas klasės auklėtojo aplankale iki mokslų metų pabaigos;

13.7. skelbia informaciją apie tėvų susirinkimus;

13.8. paruošia elektroninio dienyno ataskaitas iš mokyklos išeinantiems mokiniams;

13.9. pateikia mokinių mokymosi pasiekimus už duomenų tvarkymą atsakingiems asmenims;

13.10. užtikrina klasės mokinių duomenų saugumą;

13.11. išduoda vadovaujamos klasės mokiniams prisijungimo prie elektroninio dienyno slaptažodžius;

13.12. kasdien patikrina vadovaujamos klasės mokinių lankomumą ir informuoja tėvus ar globėjus apie pamokas praleidusius mokinius, išsiaiškina pamokų praleidimo priežastis;

13.13. suteikia informaciją tėvams apie mokinio mokymąsi, gautas pastabas, pažymius;

13.14. išvykus ar atvykus naujam mokiniui apie tai informuoja elektroninio dienyno administratorių;

13.15. kartu su dalyko mokytojais per 5 darbo dienas perkelia į elektroninį dienyną mokinio pažymius iš gydymo įstaigos ar pusmečio įvertinimus (ar per pusmetį gautus pažymius) naujam atvykusiam mokiniui iš kitos mokyklos (gimnazijos). Komentaruose nurodomas teisės akto pavadinimas, numeris, data.

13.16. gavę iš mokinio praleistas pamokas pateisinantį dokumentą per 3 darbo dienas įveda duomenis į elektroninį dienyną;

13.17. pasibaigus mėnesiui per 5 darbo dienas išspausdina klasės lankomumo ataskaitas ir perduoda direktoriaus pavaduotojams ugdymui;

13.18. pasibaigus pusmečiui per 5 darbo dienas formuoja ir išspausdina pusmečio ataskaitas: „Klasės pusmečio pažangumo ataskaita“, „Klasės pusmečio lankomumo ataskaita“, patvirtina duomenų jose teisingumą parašu bei perduoda direktoriaus pavaduotojams ugdymui;

13.19. pasibaigus ugdymo procesui per 5 darbo dienas formuoja ir išspausdina metines ataskaitas: „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, „Klasės metinė lankomumo ataskaita“, patvirtina duomenų jose teisingumą parašu bei perduoda mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

13.20. pastebėtas klaidas išspausdintuose lapuose ištaiso kartu su asmeniu, suklydusiu dienyne, ir lapus išspausdina iš naujo;

13.21. kiekvieną kartą atlikus saugaus elgesio instruktažą, supažindinus mokinius su brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarka, išspausdina šiuos lapus, pateikia mokiniams pasirašyti ir įsega į specialų segtuvą, kurį laiko klasės vadovo aplankale. Pasibaigus mokslo metams juos perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

13.22. tikrina tėvų (globėjų, rūpintojų) aktyvumą elektroniniame dienyne (stebi prisijungimus). Jei tėvai neprisijungia nė vieno karto per mėnesį, susiekia su jais ir išaiškina priežastis;

13.23. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, klasėje dėstančiais mokytojais, mokyklos administracija.

 1. Mokytojai:

14.1. mokslo metų pradžioje suveda savo klases, sudaro savo dalyko grupes;

14.2. sudaro savo asmeninį pamokų tvarkaraštį;

14.3. kasdien iki darbo dienos pabaigos pildo pamokų duomenis: pamokos temą, pažymius, nurodydamas pažymio rūšį, klasės (pagal poreiki) ir namų darbus, pažymi neatvykusius ir pavėlavusius mokinius, įrašo pagyrimus, pastabas ar komentarus mokiniams;

14.4. pradinių klasių mokytojai savaitės ugdomąją veiklą sekančiai savaitei įrašo iki kiekvieno pirmadienio 8 valandos; ne vėliau kaip prieš 2 savaites elektroniniame dienyne pažymi numatomus atsiskaitymo ir kontrolinius darbus;

14.5. pasibaigus mėnesiui per 10 darbo dienas baigia pildyti elektroninį dienyną ir pažymi, kad mėnesio duomenys suvesti (uždaro mėnesį);

14.6. paskutinę pusmečio dieną įveda pusmečio įvertinimus;

14.7. prireikus keisti informaciją užrakintose sistemos srityse, kreipiasi į elektroninio dienyno  administratorių;

14.8. kiekvieną kartą, atlikus saugaus elgesio instruktažą, supažindinus mokinius su vidurinio ugdymo programomis, su dalyko brandos egzaminų, įskaitų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programomis, įskaitų ir dalykų brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis, išspausdina instruktuotų mokinių sąrašus, pateikia mokiniams pasirašyti ir perduoda klasės auklėtojui. Klasės auklėtojas, pasibaigus mokslo metams, perduoda juos kartu su klasės mokinių pažangumo ir lankomumo ataskaitomis direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

14.9. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, klasių vadovais, mokyklos administracija;

14.10. mokytojas, pavaduojantis kitą mokytoją, tą pačią dieną pildo dienyną;

14.11. integruotų pamokų turinį pildo abu pamoką vedę mokytojai;

14.12. pamokoms nevykstant dėl šalčio, epidemijos ir kt. skiltyje „Pamokos tema“ įrašo „Pamoka nevyko dėl…“

14.13. pasibaigus pusmečiui išveda pusmečio įvertinimus ir atsako už jų teisingumą;

14.14. užtikrina elektroniniame dienyne naudojamų duomenų ir savo prisijungimo prie elektroninio dienyno slaptažodžių saugumą.

 1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

15.1. ne vėliau kaip per du mėnesius nuo mokslo metų pradžios įveda į elektroninio dienyno sistemą mokinių sveikatos duomenis.

 1. Socialinis pedagogas:

16.1. bendradarbiaudamas su klasės vadovais, dalykų mokytojais vykdo mokinių pamokų lankomumo priežiūrą, stebi į rizikos grupę įtrauktų mokinių lankomumą, informuoja tėvus; stebi mokinių gautas pagyrimus, pastabas, komentarus;

16.2. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, mokytojais, gimnazijos administracija.

 1. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

17.1. vykdo elektroninio dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų ataskaitų parengimą ;

17.2. atsako už tai, kad iki nustatytos datos būtų pateikiama reikiama informacija ir duomenys elektroninio dienyno administratoriui, suvesta visa informacija, reikalinga elektroninio dienyno funkcionalumui;

17.3. informuoja elektroninio dienyno administratorių apie išvykusius ir naujai atvykusius mokinius;

17.4. rūpinasi pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaitų išspausdinimu ir duomenų jose patikimumu;

17.5. užtikrina informacijos apie mokinių ugdymosi rezultatus pateikimą atsakingiems asmenims ir institucijoms;

17.6. dalyvauja dalykų mokytojams sudarant mokinių grupes;

17.7. ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki kitų mokslo metų rugsėjo 5 d. „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines“ (remiantis rugpjūčio 31 d. duomenimis) perkelia į skaitmeninę laikmeną ir atiduoda į mokyklos archyvą. Teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą;

17.8. pasibaigus mokslo metams suformuoja pravestų instruktažų bylą ir perduoda į mokyklos archyvą.

III. DIENYNO SUDARYMAS ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU, IŠSPAUSDINIMAS, PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ

 1. Ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 5 dienos, gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui :

18.1. iš elektroninio dienyno privalo išspausdinti skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, išspausdintuose lapuose pasirašyti, patvirtindamas duomenų juose teisingumą, tikrumą, ir dėti į bylą, tvarkomą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773), nustatyta tvarka;

18.2. surenka iš klasių vadovų išspausdintus „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines“, klasės metines lankomumo ir kitos ataskaitas, klasių ir neformaliojo ugdymo grupių „Saugaus elgesio ir kitų instruktažų“ lapus ir perduoda suformuotas bylas į mokyklos archyvą;

18.3. elektroninio dienyno pagrindu sudarytame dienyne nustačius klaidą – klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą, klaidą padaręs asmuo kartu su pavaduotoju ugdymui ją ištaiso elektroniniame dienyne. Pataisytos suvestinės ar ataskaitos spausdinamos iš naujo ir pasirašomos;

 1. Mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per mokslo metus, jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą patikrina direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui.
 2. DIENYNO SAUGOJIMAS
 3. Sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr. 105-3907), nustatytą laiką;
 4. ATSAKOMYBĖ
 5. Gimnazijos direktorius vykdo jo paskirtų asmenų, atsakingų už elektroninio dienyno administravimo ir duomenų tikslinimo darbus, veiklos priežiūrą.
 6. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui užtikrina informacijos saugumą, patikimumą jame ir konfidencialumą, bendravimo kultūrą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Elektroninio dienyno administratorius užtikrina dienyno funkcionalumą, informacijos saugumą, patikimumą jame ir konfidencialumą, bendravimo kultūrą, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Mokinių ugdomąją veiklą vykdantys asmenys (dalykų mokytojai, klasių vadovai, neformaliojo ugdymo mokytojai, specialistai) užtikrina elektroninio dienyno tvarkymą laiku, informacijos saugumą, patikimumą jame ir konfidencialumą, bendravimo kultūrą, mokykloje numatytų dienyno ataskaitų išspausdinimą, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 9. Gimnazijos mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) prisijungia prie elektroninio dienyno sistemos, reaguoja į informaciją pateiktą dienyne, palaiko grįžtamąjį ryšį su klasės vadovais, dalykų mokytojais, mokyklos specialistais ir administracija.
 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 11. Nuostatai gali būti papildomi ir keičiami gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 12. Gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nepaminėti ir nenumatyti atvejai nagrinėjami vadovaujantis Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-1463 redakcija; Žin., 2012, Nr. 122-6161).

___________________________________________

SUDERINTA