Mėnesio archyvas: lapkričio 2019

Asmenybės ūgtis – mokinio asmenybės branda, pasiekimai, pažanga“.

Lapkričio 25 d.  gimnazijos mokytojai dalyvavo seminare „Efektyvios mokytojų bendradarbiavimo formos siekiant mokinių asmeninės ūgties“. Seminaro metu dalyviai, padedant lektorei Eglei Pelienei- Venclovei, prisiminė arba iš naujo atrado patyriminio ir savivaldaus mokymosi svarbą, suasmeninto mokymo(si) ir lyderiaujančių mokytojų daromą didžiulę įtaką mokinių mokymo(si) patirčiai ir asmeninei ūgčiai, naujai pažvelgė į pamokos struktūrą ir kokybę, pasidalino savo gerąja patirtimi, ugdė kolegialaus mokymosi įgūdžius, bendradarbiavimo kultūrą, mokėsi mąstyti ir veikti kūrybiškai. Tokiomis efektyviomis bendradarbiavimo formomis vyksta sąmoningas ir kryptingas mokymasis drauge – šiuolaikiškai, veiksmingai ir įdomiai.Ne vienam mokytojui buvo naudingi lektorės pateikti praktiniai pavyzdžiai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Michalovskaja.

Metodinė diena ,,Mokomės kartu“

Metodinė diena ,,Mokomės kartu“ vykusi lapkričio 22 dieną, pakvietė susipažinti su mokyklos gyvenimo svarbiausia dalimi — pamoka. Šio renginio metu vyko atviros mokytojų vedamos pamokos, kurias galėjo stebėti mokinių tėvai ir seneliai, o pasibaigus pamokoms mokiniai dalyvavo kūrybinėse laboratorijose, o jas organizavo tėveliai ir seneliai. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai  dalyvavo  „Kalėdinių papuošimų gamybos“ laboratorijoje, užsiėmimą vedė Jovita Jaglinska (Arinos ir Aleksandro mama). 1-2 klasės mokiniai apsilankė  „Mažųjų Einšteinų“ mokslinėje  laboratorijoje, kurioje tyrinėjo kartu su Ivona Tyškevič (Margaritos, Edvardo ir Gabrielos mama). 3-4 klasės mokiniai nustebo pabuvoję „Pyragų puošimo paslapčių“ laboratorijoje, kur puošybos mokė Diana Barkovska ( Evelinos ir Alėsios mama). „Neriu virbalais“ užsiėmimuose dalyvavo  5-6 klasių mokiniai, juos mokė Lucija Adamovič ( Beatos- Gabrielos mama bei Dominykos ir Patricijos-Anos teta). Danuta Moločko (Maženos, Martos ir Aleksandros senelė) 7-8 klasių mokiniams demonstravo ir mokė, kaip reikia siuvinėti. Vyriausieji, tai yra 1-4 G klasių gimnazistai, dalyvavo vedamoje Šalčininkų r. policijos komisariato bendruomenės pareigūnės, veiklos skyriaus vyriausiosios tyrėjos Elenos Zinevičienės paskaitoje „Teisės pagrindai“.
Pasibaigus laboratorijoms vyresni mokiniai, mokytojai, gimnazijos darbuotojai ir tėvai išklausė paskaitą „Sveika gyvensena“, ją skaitė sveikatos priežiūros specialistė Janina Butko.
Susirinkę tėvai dar galėjo  diskutuoti bei  dalintis iškilusiais rūpesčiais ir džiaugsmais su gimnazijos administracija bei mokytojais.
Džiugu, kad į mokymosi procesą  įsitraukė ir tėveliai, ir seneliai, nes laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė. ( J. V. Gėtė.)

Metodinės tarybos pirmininkė  Jurgita Tarasevičienė.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas

Lapkričio 21  dienos popietę gimnazijos pedagogai susirinko į seminarą „Asmenybės brandos, socialinės raidos ir mokinių pasiekimų individualios pažangos vertinimas“. Seminaro lektorė – Audronė Šarskuvienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo vadovaujančioji vertintoja, turinti ilgametę darbo mokykloje patirtį.
Šiandienos ugdymo esmę trumpai nusakyti galima taip: svarbiausia dėmesį sutelkti į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties aktyvų, sąmoningą mokymąsi, suteikiant mokiniui tinkamą paramą, kad jis išsiugdytų gyvenimui svarbių kompetencijų. Mokyklai svarbu žinoti, ar jos įgyvendinamas ugdymas daro poveikį kiekvieno mokinio asmenybės brandai, kompetencijų ugdymui, yra orientuotas į nuolatinį tobulėjimą ir pažangą.
Seminare  aptariamos mokinio asmenybės ir socialinės raidos, pasiekimų stebėjimo, fiksavimo,  pažangos vertinimo, šių procesų planavimo ir koregavimo praktinės galimybės.
Seminaro dalyviai nuoširdžiai dėkojo už gautą gausią metodinę medžiagą, pateiktus praktinius patarimus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Michalovskaja

Istorijos konferencija „Šalčininkų kraštas 1939-1990“

Trečiadienį lapkričio 20 d. Šalčininkų Santarvės gimnazijoje vyko rajoninė istorijos konferencija „Šalčininkų kraštas 1939-1990“. Konferencijos tiklsas – plėtoti istorinę savimonę, skiepyti meilę gimtojo krašto praeičiai ir dabarčiai, gilinti žinias apie Šalčininkų rajono istoriją. Mūsų gimnaziją atstovavo Evelina Barkovska, Joana Dulko, Evelina Klim, kurios pristatė temą „Kunigo, tremtinio, poeto Kazimiero Vaičionio gyvenimo ir kūrybos kelias“. Nuoširdžiai dėkojame IVG klasės mokinėms už aktyvų dalyvavimą rajoninėje istorijos konferencijoje.

Metodinė diena ,,Mokomės kartu” 2019-11-22

Planas

8.00 – 11.35 Atviros pamokos, užsiėmimai pagal tvarkaraštį (pamokas veda dalykų mokytojai , pagalbos   specialistai).

11.35 – 12.00 pertrauka, pokalbiai su tėvais.

12.00 – 13.00 mokinių kūrybinės laboratorijos :

Priešmokyklinio ugdymo grupė –  Kalėdinių papuošimų gamyba (užsiėmimą ves Jovita Jaglinska, vieta priešmokyklinio ugdymo grupė)

1-2 klasės –  Mažieji Einšteinai (mokslinė laboratorija). (užsiėmimą ves – Ivoną Tyškevič, vieta  2 klasė)

3-4 klasės –       Pyragų puošimo paslaptys   ( užsiėmimus ves –  Diana Barkovska, vieta technologijų kabinetas)

5-6 klasės –    Neriu virbalais  (užsiėmimą ves Lucija Adamovič,  vieta istorijos kabinetas)

7-8 klasės –      Mokausi siuvinėti  (užsiėmimą ves Danuta Moločko, vieta lenkų k. kabinetas)

1-4 G klasės – Teisės pagrindai (užsiėmimą ves Elena Zinevičienė, vieta aktų salė)

13.00- 14.00 – Sveika gyvensena (paskaita tėvams užsiėmimą ves Janina Butko, aktų salė, susirinkimai klasėse)

Tolerancijos diena

Spalio 15 d. gimnazijoje minėjome Tolerancijos dieną. Šiais metais Tolerancijos dienos simboliu tapo Tolerancijos švyturys, kuris reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto. Taip ir žodis tolerancija savo prasme reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius.
Mokiniai gamino Tolerancijos švyturius iš popieriaus ir kitų medžiagų, piešė.

Svečiuose Kultūros paso projekto spektaklis „Eglė žalčių karalienė“ ir edukacinė programa

Lapkričio 8 d. mūsų gimnazijos 5-8 klasių mokiniai sulaukė smagios pramogos – daiktų teatro spektaklio pagal senovės lietuvių mitą „Eglė žalčių karalienė“. Atvykusios atlikėjos Saulė Degutytė ir Snieguolė Dikčiūtė visus kvietė „prie stalo „paragauti“ senovės lietuvių papročių: burtažodžių, ritualų, „paskanauti“ gyvai atliekamų smuiko melodijų ir pyragėlių tikrų – teatre iškeptų.“ Mokiniai galėjo klausytis gyvos muzikos, susipažinti su etnografiniais elementais, mokytis ir stebėti, kokiu būdu meninei idėjai perteikti naudojami senoviniai daiktai bei rakandai.

Nuoširdžiai dėkojame atlikėjoms ir laukiame kitų susitikimų!

                                                                           Lietuvių kalbos mokytoja Diana Jelmakaitė