Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė: Oksana Avižen

Socialinės pedagogės Oksanos Avižen mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų konsultacijų laikas sausio 4-sausio 31 d. (nuotoliniu būdu) :

Pirmadienį – Penktadienį 8.00 – 14.00 arba pagal atskirai sutartą laiką. Jeigu pagalbos suteikti nuotoliniu būdu neįmanoma, prašau kreiptis asmeniškai ir susitarti dėl susitikimo. 

Socialinės pedagogės Oksanos Avižen mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų konsultacijų laikas:

Pirmadienį – Penktadienį 8.00 – 13.00 arba pagal atskirai sutartą laiką. 

Mokiniai, tėvai, pedagogai, kiti specialistai gali kreiptis dėl socialinės pedagoginės pagalbos, socialinių pedagoginių problemų sprendimo,  nedalyvavimo pamokose vykdant nuotolinį mokymą, kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, nemokamo maitinimo organizavimo karantino metu, kitais aktualiais klausimais. Susisiekite Jums patogiu būdu:el.p. oksana.avizen@gmail.com Messenger Oksana Avižen tel.nr., Viber +37061470565 

Socialinio pedagogo darbo laikas:

Pietų pertrauka: 10.00 – 10.30

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo veikla grindžiama vaiko ir mokinio interesų, orumo, individualizavimo, visapusiškumo, prieinamumo, vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais.

       Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:     

  • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
  • konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais        ;
  • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
  • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
  • šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
  • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
  • atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus)
  • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis.

Mokinių, tėvų, mokytojų teisės ir pareigos.

Elektroninės patyčios

Elektroninės patyčios ir jų prevencija

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Rekomendacijos mokytojams

Smurtas prieš vaikus

Soc.pedagogas mokiniams                      Soc.pedagogas tėvams

Savižudybių prevencija

Apie vaikų ir paauglių savižudybes