Ugdymas

 

Mokomojo dalyko, pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, dalyko mokymosi kurso, mokėjimo lygio keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarka.

Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimo tvarka