Savivalda

Gimnazijos taryba: 

 Gimnazijos tarybos pirmininkė –  Jurgita Tarasevičienė –lietuvių k ir literatūros vyresnioji mokytoja

Nariai:

Tatjana Michalovskaja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė;

Alena Yarmolkovichene – vyresnioji logopedė

Veslava Turo – tėvų komiteto narė, gimnazijos tarybos sekretorė

Alina Moločko – tėvų komiteto narė;

Ilona Gaulas – tėvų komiteto narė;

Valerija Sušinskaja – 4G klasės mokinė;

Viktorija Kozlovskaja – 4G klasės mokinys;

Edvin Bortkevič – 3G klasės mokinys.

   Gimnazijos taryba – tai aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 • Gimnazijos tarybos nuostatai tvirtinami direktoriaus įsakymu.
 • Gimnazijos taryboje tėvai, mokiniai ir mokytojai atstovauja santykiu 3:3:3.
 • Gimnazijos taryba renkama 2 metams.

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • nustatyti gimnazijos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis;
 • aprobuoti Gimnazijos veiklos programą, šiuos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;
 • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos organizavimo;
 • mokytojų tarybos teikimu spręsti mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • svarstyti naujų gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą;
 • svarstyti gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą, prižiūrėti gimnazijos ūkinę-finansinę veiklą;
 • skirti atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir deleguoti savo atstovą stebėtojo teisėmis į viešo konkurso vadovo vietai užimti komisiją;
 • sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

 

Mokytojų taryba:

Pirmininkė – Ivona Tyškevič

Sekretorė –  Jovita Jaglinska

 Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro gimnazijos vadovai, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, taip pat  bibliotekos vedėja, socialinis pedagogas, logopedas. Mokytojų tarybos pirmininkas yra mokyklos direktorius.

   Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.

   Mokytojų tarybos posėdžiai ir jos priimti nutarimai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

   Mokytojų taryba:

 • aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • diskutuoja dėl gimnazijos veiklos programos, pritaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;
 • kartu su kitais ugdymo procese dalyvaujančiais specialistais aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 • priima sprendimus gimnazijos tarybai kitais teisės aktais deleguotais klausimais.

Gimnazijos mokinių savivalda 

Mokinių savivaldos pirmininkė: Viktorija Kozlovskaja, 4G kl.
Pirmininkės pavaduotoja: Rima Dulko, 2G kl.
 
Nariai:
Paulina Baranovska, 8 kl.
Margarita Tyškevič, 8 kl.
Agata Dulko, 8 kl.
Ilona Ruseckytė, 1G kl.
Haroldas Kozlovskis, 1G kl.
Raimond Miloš, 2G kl.
Edvin Bortkevič, 3G kl.
Valerija Sušinskaja, 4G kl.

 

Metodinė taryba

Metodinės tarybos pirmininkė- direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Metodinė taryba – gimnazijos metodinių grupių pirmininkus, veiklius, iniciatyvius mokytojus jungianti grupė, kuri organizuoja ir koordinuoja metodinių grupių veiklą.

Metodinės tarybos darbas organizuojamas vadovaujantis demokratijos, viešumo, kolegialumo ir procedūrų skaidrumo principais.

Metodinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.

2021 m. Metodinės tarybos prioritetas: Efektyvus ir veiksmingas pamokos organizavimas ir valdymas siekiant užtikrinti mokinių gerą mokymo (si) rezultatą.

Metodinė taryba savo veiklą vykdo per mokytojų metodines grupes.                                  Gimnazijoje veikia šios metodinės grupės

–  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų; 

–  pradinio ugdymo mokytojų; 

–  humanitarinių, socialinių, tikybos, menų ir technologijų dalykų mokytojų; 

–  socialinių, tiksliųjų ir gamtos mokslų, fizinio ugdymo mokytojų; 

–  5-4G klasių auklėtojų.