Vaiko gerovės komisija

Vaiko teisės

Priedas 1

Priedas 2

Priedas 3

Priedas 4

Komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, smurto prevencijos įgyvendinimą mokykloje, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

  1. individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas savybes;
  2. vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams privalu atsižvelgti;
  3. vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių.
  4. bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;
  5. nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;
  6. konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.

 

Gimnazijos vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Oksana Avižen, vyresnioji socialinė pedagogė;
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Alena Yarmolkovichiene, vyresnioji logopedė;
Komisijos sekretorė – Alicija Staševskaja, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Nariai:
Tatjana Michalovskaja – direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė;
Miroslava Moroz – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė;
Ivan Staševskij – fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas. 

 

 

Vaizdo informacija apie „Patyčių dėžutę“:

Mokykloms

Mokiniams

Tėvams