Sveikatos priežiūra

Janina Butko – visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje 

Sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis − užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūrą mokykloje, saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Organizuoti ir įgyvendinti akcijas bei renginius, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, kas padėtų mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą.

Sveikatos priežiūros specialisto funkcijos gimnazijoje:

  • Bendradarbiauti su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, organizuoti mokinių sveikatos priežiūrą gimnazijoje, organizuoti ir teikti švietimo pagalbą sveikatos stiprinimo klausimais: konsultuoti gimnazijos bendruomenės narius individualiai ir grupėmis, rengti pokalbius su mokiniais, atsakyti už pirmosios pagalbos suteikimą ir bendradarbiavimą su kitomis medicinos įstaigomis krizės metu, organizuoti gimnazijoje tiriamąją veiklą, inicijuoti sveikatos prevencinių programų įgyvendinimą, prevencinių renginių organizavimą, sklaidą gimnazijos interneto svetainėje, teikti pirmąją pagalbą traumų atveju. Teikti siūlymus gimnazijos direktoriui dėl maitinimo, mokinių sveikatos priežiūros gimnazijoje organizavimo.
  • Organizuoti krizės valdymo priemones,  įvykus krizei gimnazijoje, t.y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Gimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečianti visą ar didesnę Gimnazijos bendruomenės dalį.
  • Bendradarbiauti su Gimnazijos savivaldos institucijomis (Gimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių savivalda), savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija, suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais.

Darbo grafikas:

Pirmadienis  7:00 – 13:30; pietų pertrauka 11:30-12:00

Penktadienis  13:30 – 19:06; pietų pertrauka 15:00-15:30

INFORMACIJA TĖVAMS