Mokomojo dalyko, pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, dalyko mokymosi kurso, mokėjimo lygio keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarka.

Keisti dalyką, dalyko programos kursą, dalyko modulį mokinys gali pagal gimnazijos parengtą tvarką:

  1. pasirinktas dalykas, dalyko kursas, dalyko modulis gali būti pakeistas pusmečio, mokslo metų pabaigoje, prieš mėnesį parašius motyvuotą prašymą direktoriui dėl keitimo, mokinys informuoja mokytoją ir, jeigu reikia, gauna užduotis įskaitai;

1.1. gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokiniui pateikus prašymą, patikrina ar naujasis mokinio individualus ugdymo planas atitinka Vidurinio ugdymo programos aprašo reikalavimus, tvarkaraščio keitimo galimybes, mokinių skaičių mobiliose grupėse;

1.2. įskaitos nereikia laikyti pereinant prie žemesnio kurso programos, jei mokinį tenkina turimas pažymys. Keičiant modulį įskaitos laikyti nereikia;

1.3. pagal gautos programos reikalavimus mokinys rengiasi savarankiškai ir mokytojo nustatytu laiku laiko įskaitą. Įskaita laikoma ne vėliau kaip savaitė iki pusmečio ar metų pabaigos;

1.4. įskaitos pažymys ir kursas (B, A), lygis – IIIG-IVG klasėse įrašomi stulpelyje prieš pusmečio pažymius. Metinis ar pusmečio pažymys išvedamas pagal įskaitos įvertinimą;

1.5. IVG klasės mokiniai gali keisti dalyką ar dalyko modulį, kursą tik pirmojo pusmečio pradžioje.

2.1. Atvykę iš kitų mokyklų arba ilgai nelankę pamokų mokiniai už programų skirtumus privalo atsiskaityti iki pusmečio arba mokslo metų pabaigos;

2.2. atsiskaitymui pagal mokytojo skirtas užduotis mokiniai rengiasi savarankiškai ir laiko įskaitą, kurios datą prieš pusmečio pabaigą nustato atitinkamo dalyko mokytojas, bet ne vėliau kaip savaitė iki pusmečio pabaigos;

2.3. pusmečio pažymys vedamas iš įskaitos ir iš per pusmetį gautų pažymių vidurkio;

2.4. neatsiskaičiusiam už programos skirtumus mokiniui pažymys nevedamas, jis lieka neatestuotas;

2.5. esant reikalui, tėvams raštu kreipiantis į direktorių, atsiskaitymo terminas gali būti nukeltas į kitą pusmetį ar kitus mokslo metus. Nukėlimą svarsto Mokytojų taryba.

2.6. Apie mokinius, kurie įskaitos neišlaikė, dalyko mokytojas raštu iki pusmečio pabaigos informuoja klasės vadovą.