PAGRINDINIS UGDYMAS (5-2G kl.)

Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų vykdymą.

 

Ugdymo sritys: dorinis ugdymas ( tikyba ), kalbos ( gimtoji, lietuvių kalba ir literatūra, užsienio ), matematika, informacinės technologijos, gamtamokslinis ugdymas ( gamta ir žmogus, biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas ( istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, ekonomika ir verslumas), meninis ugdymas ( muzika, dailė), technologijos, fizinis ugdymas, žmogaus sauga.