PRADINIS UGDYMAS (1-4 kl.)

Mokiniai mokosi šiuos dalykus:                           

  • Dorinis ugdymas (tikyba)
  • Lietuvių kalba
  • Gimtoji kalba ( lenkų)
  • Užsienio kalba ( anglų)
  • Matematika
  • Pasaulio pažinimas
  • Dailė ir technologijos
  • Muzika
  • Fizinis ugdymas