Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos

Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės

 1. Teisė gauti informaciją apie savivaldybėje veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas. Iš mokyklos jie turi gauti informaciją apie vaiko ugdymą: kaip jam sekasi mokytis, kokie įvertinimai, sunkumai, koks jo elgesys, ar jis nepraleidinėja pamokų.
 2. Teisė parinkti vaikui (ar dalyvauti parenkant) ugdymo programą, formą, mokyklą.
 3. Teisė į savivaldą. Mokinių tėvai gali burtis į įvairias asociacijas, sąjungas ar kitas organizacijas. Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijoje, mokyklos tarybos veikloje.
 4. Teisė reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas.
 5. Teisė į pirmąją klasę leisti šešiametį, jei jis yra pakankamai subrendęs mokyklai. Brandą nustato savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos

 1. Pareiga, rūpintis, kad vaikas mokytųsi, reguliariai lankytų mokyklą, nevėluotų į pamokas. Jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, tėvai nedelsdami turi informuoti mokyklą.
 2. Pareiga vaikams iki 14 metų parinkti dorinio ugdymo, tai yra tikybos arba etikos programą.
 3. Pareiga sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, apsaugoti nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo.
 4. Pareiga bendradarbiauti su mokykla: mokyklos vadovu, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą. Tėvai turi dalyvauti parenkant vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programą ir mokyklą.
 5. Pareiga užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą. Sveikatos pažymėjimus mokyklai reikia pateikti kasmet iki rugsėjo 15 d.
 6. Pareiga ugdyti vaiko vertybines nuostatas, kontroliuoti ir, jei reikia, koreguoti vaiko elgesį.

Parengta pagal Švietimo įstatymą

Socialinė pedagogė Oksana Avižen