TURGELIŲ POVILO KSAVERO BŽOSTOVSKIO GIMNAZIJOS OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

                                                                                                                                                       PATVIRTINTA

 Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero

Bžostovskio gimnazijos direktoriaus

2014  m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V(1.4)-82e

TURGELIŲ POVILO KSAVERO BŽOSTOVSKIO GIMNAZIJOS  OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimo tvarka parengta vadovaujantis Gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014-2016 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-38 bei Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais,  patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ĮSAK-426.
 3. Tvarka remiamasi rengiant mokyklos veiklos dokumentus, rengiantis ir organizuojant mokyklines olimpiadas, konkursus, varžybas.
 4. Tvarkoje aptariami mokinių olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimo tikslai, dalyviai, laikas, vykdytojai, darbų vertinimas, rezultatų aptarimas.
 5. Tvarka skirta 1-12 klasių mokiniams.
 6. TVARKOS TIKSLAI
 7. Skatinti mokinius domėtis mokslu, menu, kultūra, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias.
 8. Ugdyti mokinių bendruosius dalykinius gebėjimus ir mokslinį kritinį mąstymą, saviraišką, poreikį plėsti kompetencijas.
 9. Ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo ir kitus gebėjimus.
 10. Aktyvinti mokinių dalyvavimą sportinėje bei pažintinėje veikloje.
 11. Skatinti mokytojų darbą su gabiais mokiniais, kurti šio darbo sistemą mokykloje.
 12. Padėti aukštesniųjų klasių mokiniams planuoti karjerą.
 13. Atrinkti mokinius atstovauti rajoninėse olimpiadose, konkursuose, varžybose.

III. TVARKA NUSTATO

 1. Dalyvius.

Olimpiadoje, konkurse, varžybose gali dalyvauti visi norintys 1-12 klasių mokiniai. Kai kurių dalykų (menų, kūno kultūros) mokytojai gali nuspręsti nerengti mokyklinio turo ir iš karto registruoti mokinius į rajoninį turą (antrąjį etapą).

 1. Laiką.

Olimpiadų, konkursų, varžybų laiką nustato kiekvieno dalyko metodinė grupė.

 1. Vykdytojus.

Dalykų olimpiadas, konkursus, varžybas vykdo to paties arba kito dalyko mokytojai, tuo metu neturintys pamokų.

 1. OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS
 2. Dalykų olimpiadoms, konkursams, varžyboms organizuoti kiekvienoje metodinėje grupėje sudaromos vykdymo grupės.
 3. 1. Dalykų mokytojai parengia užduotis, jas aptaria metodinėse grupėse. Užduotys mokiniams iš anksto neskelbiamos, skiriamos visiems dalyviams vienodos, atitinkančios Pradinio ir  pagrindinio bei Vidurinio ugdymo bendrąsias programas.
 4. 2. Sudaromas dalykų olimpiadų, konkursų, varžybų grafikas, kuris paskelbiamas mokiniams prieš mėnesį.
 5. 3. Dalykų olimpiados, konkursai, varžybos organizuojamos ugdymo proceso metu.
 6. 4. Pasibaigus olimpiadai, konkursui, varžyboms sudaromas dalyvių sąrašas pagal surinktus taškus mažėjimo tvarka. Pagal sąrašą pirmieji trys skelbiami nugalėtojais. Jie mokyklos vadovybės  apdovanojami I-osios, II-osios ir III-osios vietos diplomais. Nepelnę prizinių vietų olimpiadų, konkursų, varžybų dalyviai gali būti apdovanojami padėkos raštais. Jei mokiniai surenka vienodą taškų skaičių, gali būti skiriamos kelios prizinės vietos (pvz.: dvi I-osios vietos ir pan.). Dalyviai gali būti apdovanoti rengėjų ir rėmėjų prizais, atminimo dovanomis. Į rajonines olimpiadas, konkursus, varžybas siunčiami mokiniai užėmę prizines vietas, t. y. du ir daugiau mokinių, išskyrus tuos atvejus, kai dalyvių skaičius rajoninėje olimpiadoje, konkurse, varžybose yra nurodytas.
 7. 5. Rekomanduojama olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojus skelbti mokyklos internetinėje svetainėje.
 8. 6. Metodinėse grupėse aptariami olimpiadų, konkursų, varžybų rezultatai.
 9. TVARKAI PRITARTA
 10. Tvarkai pritarta Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio vidurinės mokyklos  metodinės tarybos posėdyje _______________________________________.
 11. TVARKOS GALIOJIMAS
 12. Olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimo tvarka nustoja galioti patvirtinus naują tvarką.