Ugdymo organizavimas

I. MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 1- 4G KLASĖSE.

2. Ugdymo organizavimas 1-8, 1G-4G klasėse 2017-2018 mokslo metais:

2.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m.  rugsėjo 1 d.

2.1.2. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų, 5-8 ir 1G-3G klasės mokiniams – 181 ugdymo diena, 4G klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos.

2.1.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017 m. spalio 30 d. 2017 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų)

Žiemos atostogos

2017 m. gruodžio 27 d.

2018 m. vasario 19 d.

2018 m. sausio 3 d.

2018 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) 2018 m. balandžio 3 d. 2018 m. balandžio 6 d.
Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

1-4 kl.

5-8 kl. ir 2G-3G kl.

IVG kl.

2018 m. birželio 1 d.

2018 m. birželio 16 d.

2018 m. liepos mėn., pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai

2018 m. rugpjūčio 31 d.

2018 m. rugpjūčio 31 d.

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1-4 2018 m. gegužės 31 d. 34
5-8, 1G-3G 2018 m. birželio 15 d. 36
4G 2018 m. gegužės 25 d. 33

4G klasės mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitą arba  brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

4G klasės mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitą arba brandos egzaminą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu 4G klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Šį diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

2.3. Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ugdymo programą (1-4 klasės) ir  pagrindinio ugdymo programą (5-8 klasės) I dalį skirstomas trimestrais.

Nustatoma tokia trimestro trukmė:

I trimestras: 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. lapkričio 30 d.

II trimestras: 2017 m. gruodžio 1 d.- 2018 m. vasario 28 d.

III trimestras: 2018 m. kovo 1 d. – 2018 m. birželio 1 d. 1-4 klasių mokiniams,

        2018 m. kovo 1 d.-   2018 m. birželio 15 d. 5-8 klasių mokiniams.

  1. Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo  programą II dalį ir vidurinio ugdymo programą (1G-4G klasės) skirstomas pusmečiais.

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

I pusmetis: 2017 m. rugsėjo 1 d.- 2018 m. sausio 19 d.

II pusmetis: 2018 m. sausio 22 d. – 2018 m. birželio 15 d. 1G-3G klasių mokiniams,

       2018 m. sausio 22 d. – 2018 m. gegužės 25 d. 4G klasės mokiniams.

  1. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
  2. Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos pradedamos 8 valandą.

5.1. Pamokų laikas:

Pamokos Pamokų laikas 1 klasėje

35 min.

Pamokos Pamokų laikas 2-8, IG-IVG klasėse

45 min.

I 8.00 – 8.35 I 8.00 – 8.45
II 8.55 – 9.30 II 8.55 – 9.40
III 9.50 – 10.25 III 9.50 – 10.35
IV 10.55 – 11.30 IV 10.55 – 11.40
V 12.00 – 12.35 V 12.00 – 12.45
VI 12.55 – 12.30 VI 12.55 – 13.40
VII 13.50 – 14.35
VIII 14.45 – 15.30
  1. Gimnazijos vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus gimnazijos vadovas informuoja mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ar jos įgaliotą asmenį.
  2. Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8, 1G-4G klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Atvykusiems į gimnaziją mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje arba elektroniniame dienyne.