UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2016-2017m.m.

 

Ugdymo organizavimas  1-8, IG-IVG klasėse:

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1-4 2017-05-30 32
5

6-8, IG-IIIG

2017-05-30

2017-06-02

32

34

IVG 2017-05-25 33

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2016-10-31 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų)

Žiemos atostogos

2016-12-27

2017-02-17

2017-01-06

2017-02-17

Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14
Vasaros

1-4 kl.

5kl.

6-8, IG-IIIG kl.

IVG kl.

2017-05-31

2017-05-31

2017-06-05

2017-05-26

2017-08-31

2017-08-31

2017-08-31

2017-08-31

IIG klasės mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

IVG klasės mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitą arba  brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

IVG klasės mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 2017-04-18 dieną;

Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

1-5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos  per ugdymo procesą. Gimnazija papildomų atostogų laiką ir trukmę suderina su mokinių tėvais ir mokyklos taryba.

Papildomos atostogos skiriamos:

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi
2017-01-09 2017-01-13
2017-02-13 2017-02-15
2017-04-13 2017-04-14

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos pradedamos 8 valandą.

Pamokų laikas:

Pamokos Pamokų laikas 1 klasėje

35 min.

Pamokos Pamokų laikas 2-8,IG-IVG klasėse

45 min.

I 8.00 – 8.35 I 8.00 – 8.45
II 8.55 – 9.30 II 8.55 – 9.40
III 9.50 – 10.25 III 9.50 – 10.35
IV 10.55 – 11.30 IV 10.55 – 11.40
V 12.00 – 12.35 V 12.00 – 12.45
VI 12.55 – 12.30 VI 12.55 – 13.40
VII 13.50 – 14.35
VIII 14.45 – 15.30

Ugdymosi procesas pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais:

Nustatyta tokia pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 20 d. ;

antrasis pusmetis:  sausio 23 d. – gegužės 25 d. IVG klasei;

sausio 23 d. – gegužės 30 d. 1-5 klasėms;

sausio 23 d. – birželio 02 d. 6-8, IG-IIIG klasėms.

Gimnazijos vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus gimnazijos vadovas informuoja mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ar jos įgaliotą asmenį.

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją nevyksta 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8, IG-IVG klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.