VIDURINIS UGDYMAS (3G-4G klasės)

 

Mokykla, vykdydama vidurinio ugdymo programą, vadovaujasi Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis. Ugdymas organizuojamas, vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.ISAK-1387 „Dėl vidurinio ugdymo programos aprašo patvirtinimo“, mokymosi formų aprašu, bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų mokiniams modelio aprašą.

Individualūs III-IVgimnazijos klasių mokinių ugdymo planai rengiami dviem metams, pagal patvirtintą prašymo formą.

Sudarant individualų ugdymo planą konsultuoja: dalyko mokytojas, klasės vadovas, pavaduotoja ugdymui, karjeros ugdymo konsultantai, socialinė pedagogė.

Būtina mokytis šiuos dalykus:

  • Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)
  • Lietuvių kalba ir literatūra
  • Gimtoji kalba ( lenkų)
  • Užsienio kalba (anglų, vokiečių arba rusų)
  • Matematika
  • Istorija arba geografija
  • Vieną dalyką iš gamtos mokslų: biologija, fizika, chemija
  • Vieną iš menų ar technologijų: dailė, muzika,  arba technologijos (taikomasis menas, amatai ir dizainas; turizmo ir mitybos vieną ar kelis modulius)
  • Fizinis ugdymas arba pasirinkta sporto šaka ( tinklinis, salės futbolas)
  • Dalykų kursai

Bendrasis kursas B perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes.

Išplėstinis kursas A savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas.

Užsienio kalbų programa, pateikiama kursais, orientuotais į Europos sąjungos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius;

A1 ir A2 lygiai atitinka trečios užsienio kalbos mokėjimo lygį;

B1 – antros užsienio kalbos;

B2 – pirmos užsienio kalbos.

Minimalus privalomas mokinio pamokų skaičius –  31,5 savaitinės pamokos,