Mokytojų kvalifikacijos kėlimas

Lapkričio 21  dienos popietę gimnazijos pedagogai susirinko į seminarą „Asmenybės brandos, socialinės raidos ir mokinių pasiekimų individualios pažangos vertinimas“. Seminaro lektorė – Audronė Šarskuvienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo vadovaujančioji vertintoja, turinti ilgametę darbo mokykloje patirtį.
Šiandienos ugdymo esmę trumpai nusakyti galima taip: svarbiausia dėmesį sutelkti į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties aktyvų, sąmoningą mokymąsi, suteikiant mokiniui tinkamą paramą, kad jis išsiugdytų gyvenimui svarbių kompetencijų. Mokyklai svarbu žinoti, ar jos įgyvendinamas ugdymas daro poveikį kiekvieno mokinio asmenybės brandai, kompetencijų ugdymui, yra orientuotas į nuolatinį tobulėjimą ir pažangą.
Seminare  aptariamos mokinio asmenybės ir socialinės raidos, pasiekimų stebėjimo, fiksavimo,  pažangos vertinimo, šių procesų planavimo ir koregavimo praktinės galimybės.
Seminaro dalyviai nuoširdžiai dėkojo už gautą gausią metodinę medžiagą, pateiktus praktinius patarimus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Michalovskaja